Všechny kurzy

Kód kurzuÚroveň pokročilostiTyp kurzůSemestrPobočkaDenČasPočet hodinObdobíCenaObjednat
N321/1L1A1 - úplní začátečníciSkupinovéLetníVáclavákÚterý15:35-17:051616.7.2019-3.9.20192.990  2.590 
N/760IIndividuálníIndividuální7x13.899 
N325/1L1B2 – středně pokročilíSkupinovéLetníVáclavákÚterý17:10-18:401616.7.2019-3.9.20192.990  2.590 
N/790IIndividuálníIndividuální7x1,55.350 
N993/1L1B1 – mírně pokročilíSkupinovéLetníVáclavákČtvrtek17:10-18:401618.7.2019-5.9.20192.990  2.590 
N/1060IIndividuálníIndividuální10x15.290 
N/1090IIndividuálníIndividuální10x1,57.350 
Sleva

Němčina

2.590 7.350 

Katalogové číslo: Němčina Kategorie:

A1 - úplní začátečníci

Popis kurzu

A1

Učebnice: Deutsch eins zwei (Kettnerová, Tasařová, Nakladatelství Fraus, 2002), lekce 1-3

Cíl kurzů:

 • Tento kurz Vám poskytne pevné základy němčiny!
 • Pomůžeme Vám osvojit si k němčině ten správný přístup!
 • Naučíme Vás, jak si efektivně psát a evidovat slovíčka!
 • Tento kurz Vám pomůže odbourat nedůvěřivost k tomuto perspektivnímu středoevropskému jazyku!

Témata:

 • Představení, sdělení základních informací o sobě
 • Rodina a rodinní příslušníci
 • Návštěva
 • Koníčky a aktivity volného času
 • Předměty každodenního použití
 • Příprava na cestu
 • Oblékaní
 • Základní země, národnosti a jazyky

Gramatika:

 • Osobní a přivlastňovací zájmena
 • Pořádek slov
 • Abeceda, číslovky 1-1000
 • Tvoření množného čísla, rody a členy podstatných jmen (určité i neurčité)
 • Časování pravidelných sloves, slovesa sein a haben
 • Zápory nicht, kein(e), nicht mehr, kein(e)…mehr
  1. pád podstatných jmen a osobních zájmen, zájmeno „svůj“
 • Skloňování přídavných jmen v 1. a 4. pádu
 • Modální slovesa wollen, möchte-, können, müssen a sloveso wissen
 • Jednoduché matematické operace

 

A1 + - začátečníci

Popis kurzu

A1+

Učebnice: Deutsch eins zwei (Kettnerová, Tasařová, Nakladatelství Fraus, 2002), lekce 4-8

Cíl kurzu:

 • Tento kurz Vám pomůže upevnit a dále rozšířit základy němčiny!
 • Pomůžeme Vám osvojit si k němčině ten správný přístup!
 • Naučíme Vás, jak si efektivně psát a evidovat slovíčka!
 • Na této úrovni kurzu se snažíme používat mluvenou i psanou formu jazyka v co největší možné míře!

Témata:

 • Nakupování, obchody, tržiště
 • Široký sortiment zboží (potraviny, pochutiny,…)
 • Recepty
 • Průběh dne, denní režim
 • Ekologická doprava
 • Orientace ve městě, popis cesty
 • Návštěva pamětihodností
 • Okružní jízda v Mnichově

Gramatika:

 • Tázací zájmeno welcher/welche/welches
 • Zastupující zájmena einer/keiner/meiner…
 • Vedlejší věta se spojkou „dass“ a „weil“
 • Skloňování přídavných jmen bez členu
 • Látková podstatná jména
 • Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
 • Spojky souřadící (und, aber, oder, sondern, denn)
 • Nepřímé otázky
 • Předložky s 3. a 4. pádem
 • Zvratná slovesa ve 3. pádě
 • Závislý infinitiv s „zu“
 • Řadové číslovky

A2+ - před - mírně pokročilí

Popis kurzu

A2+

Učebnice: Deutsch eins zwei (Kettnerová, Tasařová, Nakladatelství Fraus, 2002), lekce 13-16

Cíl kurzu:

 • Tento kurz Vám pomůže upevnit a dále rozšířit základy němčiny!
 • Pomůžeme Vám osvojit si k němčině ten správný přístup!
 • Naučíme Vás, jak si efektivně psát a evidovat slovíčka!
 • Na této úrovni kurzu se snažíme používat mluvenou i psanou formu jazyka v co největší možné míře!

Témata:

 • Nakupování, obchody, tržiště
 • Široký sortiment zboží (potraviny, pochutiny,…)
 • Recepty
 • Průběh dne, denní režim
 • Ekologická doprava
 • Orientace ve městě, popis cesty
 • Návštěva pamětihodností
 • Okružní jízda v Mnichově

Gramatika:

 • Tázací zájmeno welcher/welche/welches
 • Zastupující zájmena einer/keiner/meiner…
 • Vedlejší věta se spojkou „dass“ a „weil“
 • Skloňování přídavných jmen bez členu
 • Látková podstatná jména
 • Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
 • Spojky souřadící (und, aber, oder, sondern, denn)
 • Nepřímé otázky
 • Předložky s 3. a 4. pádem
 • Zvratná slovesa ve 3. pádě
 • Závislý infinitiv s „zu“
 • Řadové číslovky

 

B1 - mírně pokročilí

Popis kurzu

B1

Učebnice: Deutsch eins zwei (Kettnerová, Tasařová, Nakladatelství Fraus 2002), lekce 13-15

Cíl kurzu:

 • Tento kurz Vám pomůže rozšířit Vaše dosavadní znalosti němčiny!
 • Pomůžeme Vám osvojit si k němčině ten správný přístup!
 • Naučíme Vás, jak si efektivně psát a evidovat slovíčka!
 • Naučíte se vyjadřovat v souvislých, strukturovaných větách, a to v mluvené i psané formě!
 • Cílem tohoto kurzu je i naučit se vypracovat vlastní životopis v němčině!

Témata:

 • Pozvání, gratulace, stolování
 • Souvislé vyprávnění o zážitích
 • Žádost o pracovní pozici, pracovní inzeráty v novinách
 • Vypracování životopisu, pracovní pohovor
 • Dárky k nejrůznějším příležitostem
 • Nakupování online
 • Letní a zimní čas – historie, vývoj, výhody/nevýhody
 • Telefonování, pravidla telefonické konverzace
 • Cesta kolem světa

Gramatika:

 • Sloveso haben + infinitiv s „zu“
 • Budoucí čas
 • Préteritum slovesa werden
 • Podmiňovací způsob přítomný modálních sloves, podm. zp. opisný s „würde-„
 • Podmínkové souvětí, vztažné věty
 • Slovesa werden a müssen ve výjádření míry pravěpodobnosti
 • Rozlišení „wenn“ a „bis“
 • Předložky s 2. pádem (außerhalb, innerhalb, statt, trozt, während, wegen)
 • Préteritum silných, slabých a smíšených sloves
 • Časové věty v minulosti s „als“ a „wenn“
 • Sloveso lassen v perfektu

 

B2 - středně pokročilí

Popis kurzu

B2:

Náplň a obsah kurzu

Rozmluvíme Vás v kurzu pro středně pokročilé až pokročilé němčináře. Výuka probíhá v němčině. Prohloubíte a rozšíříte všechny aspekty němčiny, a připravíme Vás na mezinárodní zkoušky z němčiny..

Cíl kurzu

 • Komunikace a výuka v němčině Vás výrazně posunou v aktivním užívání jazyka.
 • Výrazně si procvičíte a prohloubíte znalosti a dovednosti všech aspektů německého jazyka.
 • Dokážete zvládnout německé zkoušky, studovat a pracovat v zahraničí.
 • Příprava na mezinárodní všeobecné či business zkoušky.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • Běžný denní život
 • práce a pracovní pozice
 • multimédia

Slovní zásoba:

 • Základní předměty a věci
 • Cestování a cizí země
 • Letiště, bezcelní prostor
 • Pracovní pohovor
 • Sport a vybavení

Gramatika:

 • Zájmena
 • Přítomný čas sloves
 • Perfektum, préteritum, plusquamperfektum
 • Činný a trpný rod
 • Kondicionály
 • Spojky
 • Skloňování podstatných jmen, příslovcí
 • Závislý infinitiv
 • Odlučitelné, neodlučitelné a částečně neodlučitelné předpony

 

C1 - pokročilí

Popis kurzu

C1:

Náplň a obsah kurzu

Procvičíme „ordentlich“ němčinu a rozmluvíme Vás v kurzu pro pokročilé němčináře. Prohloubíte a rozšíříte všechny aspekty němčiny, a připravíme Vás na mezinárodní zkoušky z němčiny. Výuka rodilým mluvčím v němčině!

Pro koho je kurz určen

 • Vhodný pro všechny, kteří chtějí komunikovat v němčině nebo zvládnout některou z přiměřených zkoušek z němčiny.
 • Kurz je vhodný pro ty, kteří se chystají žít a pracovat v zahraničí.
 • Vašimi spolužáky budou zaměstnaní lidé a studenti VŠ.
 • Kurz má svou plánovanou náplň, ale stále poskytuje značnou flexibilitu, co se témat a náplně týče.
 • V kurzu lze reagovat na aktuální situaci studentů, a i veřejného či pracovního života.

Cíl kurzu

 • Komunikace a výuka v němčině Vás výrazně posunou v aktivním užívání jazyka.
 • Výrazně si procvičíte a prohloubíte znalosti a dovednosti všech aspektů německého jazyka.
 • Zvýšení kvalifikace pro zaměstnance.
 • Dokážete zvládnout německé zkoušky, studovat a pracovat v zahraničí.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • Běžný denní život,
 • práce a pracovní pozice,
 • formální a neformální styl,
 • německy mluvící země,
 • multimédia atd.

Slovní zásoba:

 • Základní předměty a věci,
 • společnost a společenské postavení,
 • cetiště, bezcelní prostor,
 • pracovní pohovor
 • sport a vybavení

Gramatika:

 • Zájmena
 • přítomný čas sloves
 • perfektum, préteritum, plusquamperfektum
 • činný a trpný rod
 • kondicionály
 • spojky
 • skloňování podstatných jmen, příslovcí
 • závislý infinitiv
 • odlučitelné, neodlučitelné a částečně neodlučitelné předpony